در مقاله‌ای بررسی شد؛

رویكرد اسلام و فمینیسم به جمعیت و باروری

اسلام با ارائه رویكردی مثبت به ازدواج، زادآوری و مبارزه با سقط جنین، از منظری مثبت اندیشانه به مسأله افزایش جمعیت نگریسته است.

به گزارش «باب الجواد»؛ به نقل از خبرگزاری رسا، نوسازی با تغییرات عمیق در ساحت های گوناگون زندگی همراه بوده است. یكی از پیامدهای این تغییرات، تحولات جمعیتی بود كه در برهه ای از زمان، افزایش و در مقطعی دیگر، كاهش آن جوامع را با چالشی جدی مواجه نمود. نوسازی از طریق سازوكارهای متنوعی بر كاهش باروری تاثیر گذاشته است.

یكی از آنها، اشاعه اندیشه‌های فمینیستی است. در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی و كتابخانه‌ای، به مطالعه نظریه‌های فمینیستی و نظریه اسلامی در خصوص دلالت های جمعیت شناختی پرداخته‌ایم.

 یافته‌ها حاكی از آن است كه نظریه فمینیستی، با اشاعه اندیشه هایی چون فردگرایی، نگرش منفی به ازدواج، تولیدمثل و نقش مادری و تجویز سقط جنین، آزادی كامل جنسی و تحقیر كار خانگی و نیز از طریق تشویق زنان به بازاندیشی و بازتعریف هویت زنانه، بر تحولات جمعیتی تاثیر گذاشته است.

اما اسلام با ارائه رویكردی مثبت به ازدواج، زادآوری و نقش های جنسیتی و مبارزه با سقط جنین، از منظری مثبت اندیشانه به مسئله افزایش جمعیت نگریسته است.

انتهای پیام/خ

مطالب مرتبط